Orientation Learning Kit


1st Orientation Kit

Physical Health

2nd Orientation Kit

Mental Health

3rd Orientation Kit

Finance

4th Orientation Kit

SD Academy

5th Orientation Kit

Student Welfare

6th Orientation Kit

Dos and Don'ts


Student Services

ครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นนักศึกษา เพื่อออกตามหาความฝัน
และการพัฒนาทักษะชีวิตสู่การเป็นพลเมืองโลกให้เป็นคนดี คนเก่ง
และรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนวัตกรรม

SD Academy สานฝันสู่การเรียนรู้

องค์กรนักศึกษา


Services and welfare

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมจัดบริการและสวัสดิการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ