ชุดการเรียนรู้


ชุดการเรียนรู้ที่ 1

สุขภาพทางกาย

ชุดการเรียนรู้ที่ 2

สุขภาพทางใจ

ชุดการเรียนรู้ที่ 3

สุขภาพทางการเงิน

ชุดการเรียนรู้ที่ 4

SD Academy

ชุดการเรียนรู้ที่ 5

สวัสดิการนักศึกษา

ชุดการเรียนรู้ที่ 6

Do & Don't


กิจกรรมนักศึกษา

ครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นนักศึกษา เพื่อออกตามหาความฝัน
และการพัฒนาทักษะชีวิตสู่การเป็นพลเมืองโลกให้เป็นคนดี คนเก่ง
และรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนวัตกรรม

SD Academy สานฝันสู่การเรียนรู้

องค์กรนักศึกษา


บริการและสวัสดิการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมจัดบริการและสวัสดิการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ

กยศ.และทุนการศึกษา

เบอร์ติดต่อ 053-943045

บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

เบอร์ติดต่อ 053-943044

สุขภาพและการรักษาพยาบาล

เบอร์ติดต่อ 053-943181

ยืมสถานที่และอุปกรณ์กีฬา

เบอร์ติดต่อ 053-943059

ส่งเสริมการมีงานทำ

เบอร์ติดต่อ 053-943034

แบบวัดพลังใจ

เบอร์ติดต่อ 053-943054

หอพักนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ 064-1746183

ตี้เดียวฮู้เรื่อง

เบอร์ติดต่อ 064-1746183