Scholarship

Scholarship
Slider

Scholarship

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา หรือ กยศ. ได้ที่
1. ห้องบริการงานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ แผนที่
2. Facebook Fanpage “กยศ.มช.” และ “ทุนลูกช้าง มช.”
3. โทรศัพท์ 053-941360 (กยศ.) หรือ 053-943032, 053-943037 (ทุนการศึกษา)