Sports Field and Equipment

Sports Field and Equipment

บริการด้าน service สถานที่กีฬา


1.การจองใช้อาคาร ห้องประชุม สนามกีฬาและบริการต่างๆด้านกีฬา (เว้นอาคารพลศึกษา 2)
- ระบบจองใช้บริการด้านกีฬา (line official Sport CMU: https://lin.ee/xqpX6a3)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 053-943059
2. การใช้อาคารพลศึกษา2
ระบบจองใช้อาคารพลศึกษา2 Link
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 053-943063
คลิกดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Link

Slider